Časté otázky

Provozní řád a bezpečnostní pokyny JumpPark Zličín

Provozovna:

JumpPark Zličín

Adresa provozovny:

Ringhofferova 1, Praha 5 Zličín, 150 00

Provozovatel:

JumpPark s. r. o.
IČO: 03479897
Sídlo Na Jarově 2, Praha 3 Žižkov, 130 00
Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 232382

Čl.I.
Obecné povinnosti

 • 1.Provozní řád a bezpečnostní pokyny JumpPark Zličín jsou závazné pro všechny návštěvníky parku.
 • 2.Každý návštěvník je povinen se před vstupem do prostoru trampolín a nafukovacích atrakcí seznámit s tímto provozním řádem a bezpečnostními pokyny. Vstupem do prostoru trampolín a nafukovacích atrakcí návštěvníci s tímto provozním řádem souhlasí a berou jej na vědomí.
 • 3.Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů personálu a zejména dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v prostorách všech atrakcí parku.
 • 4.Vstup do prostoru trampolín je možný jednotlivě nebo ve skupinách.
 • 5.Vstup jednotlivců do prostoru trampolín:
  • 5.1.vstup je zakázán dětem pod 110 cm – mohou skákat pouze ve vyhrazené hodiny pro rodiny s dětmi do 140 cm každou neděli od 10:00 do 12:00
  • 5.2.pro osoby ve věku do 12 let, je vstup možný pouze v doprovodu v zákonného zástupce a jeho stálé přítomnosti v parku po celou dobu návštěvy.
  • 5.3.pro osoby ve věku do 15 let, je vstup možný pouze s doprovodem zákonného zástupce (rodiče). Do parku ho musí dovézt/doprovodit a zase vyzvednout. Samotné děti pod 15 let bez doprovodu dospělé osoby 18 + nebudou samotné vpuštěny do areálu, ve kterém se park nachází. 
 • 6.Vstup osob ve skupinách zahrnující osoby ve výšce od 110 cm, ale mladší 18 let je možný pouze s dozorem osoby starší 18 let (včetně), která nese za osoby mladší 18 let odpovědnost. 
 • 7.Návštěvník souhlasí, že se v případě pochybností podrobí orientační dechové zkoušce na zjištění alkoholu.
 • 8. Návštěvník souhlasí, že se v případě pochybností dobrovolně zváží
 • 9.V celém areálu platí zákaz kouření.
 • 10.Návštěvník je oprávněn využít k uskladnění svých osobních věcí uzamykatelné skříňky. Provozovatel není odpovědný za škodu nebo odcizení věcí, která vznikne návštěvníkovi mimo uzamykatelné skříňky.
 • 11.Návštěvníci berou na vědomí a souhlasí s tím, že areál je monitorován kamerovým systémem zaznamenávající obraz i zvuk, a to z důvodu bezpečnosti, ochrany majetku a zdraví.

Čl.II.
Podmínky vstupu do prostoru trampolín a nafukovacích atrakcí

 • 1.Vstup do prostoru trampolín a nafukovacích atrakcí je z hygienických a bezpečnostních důvodů povolen pouze v protiskluzových ponožkách a ve sportovním oděvu, který nebude ohrožovat ostatní návštěvníky nebo poškozovat zařízení areálu. Zejména nesmí mít návštěvníci u sebe předměty, které ohrožují jejich zdraví a zdraví ostatních návštěvníků nebo by mohly poškodit zařízení areálu, např. šály, řetízky, náramky, nože a jiné ostré předměty, žvýkačky, klíče, opasky, hodinky, náušnice, džíny s ostrými cvočky apod.
 • 2.Před vstupem do prostoru trampolín jsou návštěvníci povinni vyprázdnit kapsy tak, aby neobsahovaly žádné nebezpečné předměty (zejména jakékoliv ostré předměty, mobilní telefon, klíče atd.).
 • 3.Návštěvníkům je doporučeno vstupovat do prostoru trampolín bez brýlí, za jejich poškození provozovatel neodpovídá.
 • 4.Je zakázáno do prostoru trampolín
  • 4.1.vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
  • 4.2.vnášet nápoje a jiné potraviny (nápoje si lze odložit na lavičkách před vstupem na trampolíny, jídlo si sníst v barové části parku u stolků)
  • 4.3.vstupovat se zvířetem.
 • 5.Každý návštěvník je povinen před vstupem do prostoru trampolín upozornit na veškerá zdravotní omezení, která by se mohla negativně projevit na zdravotním stavu při provozování sportovní činnosti.
 • 6.Vstup návštěvníka, který má respirační nebo infekční onemocnění je zakázán. Personál JumpPark Letňany si vyhrazuje právo nevpustit viditelně nemocné osoby do prostoru parku. 
 • 7. Vstup do parku je umožněn vždy v celou hodinu, po vyslechnutí bezpečnostních instrukcí od zaměstnanců parku a pouze v protiskluzových ponožkách a ve sportovním oblečení.

Čl.III.
Bezpečnostní pokyny chování v prostoru trampolín a nafukovacích atrakcí

 • 1.V prostoru trampolín jsou návštěvníci povinni dbát zvýšené opatrnosti a pozornosti při sportovních aktivitách, nepřeceňovat své síly.
 • 2.V prostoru parku je při sportovních činnostech zakázáno
  • 2.1.skákat na jedné noze, vždy skákejte na obou nohách naráz,
  • 2.2.odkládat jakékoliv předměty či oblečení na trampolíny,
  • 2.3.skákání dvojitých, trojitých salt či jakýchkoliv akrobatických prvků,
  • 2.4.sedat nebo lehat na trampolíny či dopadové plochy,
  • 2.5.přeskakovat na obsazenou trampolínu,
  • 2.6.jakékoliv zápasení s ostatními návštěvníky nebo jakákoliv jiná hrubost,
  • 2.7.strkání, běhání, nahánění se a závodění v celém parku (platí i mimo prostor atrakcí),
  • 2.8.klouzání se na svažující se stěně trampolíny,
  • 2.9.vstupovat pod trampolíny a do zázemí parku,
  • 2.10.chytání, šplhání a věšení se na jakékoliv vyvýšené žíněnky nebo sítě,
  • 2.11.skákat na bezpečnostní žíněnky, které zakrývají konstrukci trampolín a pružiny, skáče se vždy uprostřed trampolíny,
  • 2.12.skákání nebo věšení se na oplocení,
  • 2.13. skákání salt, nebo jiných rizikových skoků je možné pouze pod vedením trenéra,
  • 2.14. Vstup na atrakci Giant Roller je povolen od 15 let, vstup je možný pouze po jednom a pouze z jedné strany,
  • 2.15. Na Slackline a na žebříku může být vždy pouze jedna osoba,
  • 2.16. Foampit
 • Po skoku do foampitu jej neprodleně opusťte,
 • Je zakázáno se ve Foampitu schovávat, stavět z kostek hradby, či je vyhazovat z pěnové jámy,
 • Skákat do Foampitu je možné jen pokud v něm nikdo jiný není,
 • Předměty, které ztratíte v pěnové jámě, budou nalezeny až při její další plánované výměně,
  • 2.17. BigAirBag 
 • Do BigAirBagu je možné skákat pouze z trampolíny nebo z vyvýšeniny,
 • Skákání do BigAirBagu je možné jen v případě, že v něm nikdo není,
 • Je zakázáno do BigAirBagu skákat s rozběhem!
 • BigAirBag opouštějte pouze ve směru skoku!
 • Je zakázáno zdržovat se po skoku v BigAirBagu déle, než je nutné!
 • 3.Návštěvníci jsou povinni na trampolínách skákat v bezpečných vzdálenostech od sebe, aby nedošlo ke vzájemnému střetu a případnému úrazu. Při odpočinku na vyvýšeninách je nutné věnovat pozornost ostatním skákajícím. Skákání z plošin je možné pouze pokud na dané trampolíně nikdo neskáče. 
 • 4. Na jedné trampolíně může skákat pouze jedna osoba – platí i pro delší trampolínové pásy, 
 • 5. Maximální hmotnost skákající osoby je 130 kg. 
 • 6.Při míčových hrách na trampolínách je nezbytné používat pouze míče poskytnuté provozovatelem, do míčů se nesmí kopat, nevybíjí se do hlavy a vrchní části těla, po zasažení míčem, opusťte prostor vybíjené. Neházejte míčem po osobách, které jsou už vybity, nebo po těch, kteří míč nečekají. 
 • 7.Návštěvníci nesmí, jakkoliv poškozovat trampolíny a jiná zařízení nacházející se v prostoru parku.
 • 8.Při pádu nesmí návštěvník dávat ruce dozadu / za sebe / pod sebe, ale musí je držet při těle a bradu tlačit k hrudníku. Doporučuje se při skákání mít zavřená ústa a stisknuté zuby, aby nedošlo k poranění jazyka.
 • 9.Pokud návštěvník pocítí jakoukoliv nevolnost nebo únavu je povinen přerušit sportovní aktivitu.
 • 10.Návštěvníci jsou povinni bezodkladně nahlásit personálu JumpPark Zličín:
  • 10.1.jakékoliv úrazy či jiné zdravotní komplikace své či jiného návštěvníka,
  • 10.2.jakékoliv poškození zařízení v prostoru trampolín, nafukovacích atrakcí a zázemí parku,
  • 10.3.závažné porušení tohoto provozního řádu a bezpečnostních pokynů.
 • 11.Návštěvník nebo příslušná odpovědná osoba návštěvníka (zákonný zástupce, dozor) bere na vědomí a souhlasí se zápisem úrazu, nehody a okolností se vznikem úrazu včetně svědků úrazu nebo nehody do knihy úrazů, kterou je provozovatel za tímto účelem povinen vést. Provozovatel prostřednictvím personálu JumpPark Zličín je povinen bezodkladně každý úraz nebo nehodu zapsat do knihy úrazů.

 

Čl.IV.
Dodržování řádu, odpovědnost

 • 1.Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů personálu JumpPark Zličín
 • 2.Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby předcházel vzniku úrazu nebo škody.
 • 3. Všichni návštěvníci byli před vstupem na sportoviště s bezpečnostními pokyny seznámeni a vstupem do sportoviště se je zavázali dodržovat.
 • 4.V případě jakéhokoliv nedodržování bezpečnostních pravidel, pokynů pracovníků parku, poškozování zařízení nacházejícího se v parku nebo jiného nevhodného chování návštěvníka, je personál JumpPark Zličín oprávněný kdykoliv vykázat návštěvníka z areálu. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného.
 • 5. Pokud je zákazník přistižen při využívání trampolín a atrakcí mimo rezervovaný a zaplacený čas, doplatí plné vstupné další hodiny bez možnosti jejího doskákání. 
 • 6.Provozovatel neodpovídá za případné úrazy nebo poškození způsobené vlastní nedbalostí, neopatrností, nezohledněním vlastního zdravotního stavu, svých možností a schopností nebo nedodržením tohoto provozního řádu a bezpečnostních pravidel.

Při nedodržení bezpečnostních pokynů hrozí nebezpečí vážného úrazu. Všichni návštěvníci byli před vstupem na sportoviště s bezpečnostními pokyny seznámeni a vstupem do sportoviště se je zavázali dodržovat. Při nedodržování bezpečnostních pravidel a ohrožování ostatních návštěvníků parku, má personál právo návštěvníka z parku vykázat, bez možnosti vrácení vstupného.

UVEDENÁ BEZPEČNOSTÍ PRAVIDLA JSEM SI PŘEČETL, SOUHLASÍM S NIMI A CHCI REZERVOVAT ČAS

Místa si určitě zarezervujte na našich webových stránkách v rezervačním systému. Po úspěšném ukončení rezervace obdržíte potvrzující email. Rezervace je  nutná. Pokud přijdete bez rezervace, tak hrozí, že budeme mít plno a do areálu Vás nepustíme.

Najdete nás na adrese Ringhofferova 1, Praha 5, Zličín. Dostanete se k nám pohodlně autem, MHD i pěšky. • Autem - Nacházíme se v areálu Pražské správy nemovitostí, na budově je velký zelený nápis PSN. Nelekejte se závor, vjeďte přes vrátnici do areálu. Přímo v areálu pak pohodlně zaparkujete na označeném parkovišti JumpAreny, sledujte navigační značení.Nebo můžete auto nechat na placeném parkovišti v ulici Ringhofferova, kde máme také zarezervovaná parkovací místa. • MHD –ze stanice metra Zličín cca 300m k areálu PSN (bývalé ČKD) Za vrátnicí pokračujte dle značení dalších cca 300m a jste v cíli.

Máme několik málo omezení, při kterých jde hlavně o Vaši bezpečnost a bezpečnost dětských návštěvníků. • Děti do 110 cm mají vstup zakázán, skákat mohou pouze v neděli od 10:00 – 11:00. Tato hodina je vyhrazena pouze rodinám s dětmi do 140 cm. • Váhový limit pro vstup na trampolíny je maximálně 130 kg • Pro skákání zvolte pohodlné sportovní oblečení, skákání v džínách není povoleno. V případě potřeby je možné zapůjčit si u nás na recepci kraťasy a tričko • Vstup je dovolen pouze v protiskluzových ponožkách. Protiskluzové ponožky můžete mít své, nebo jsou k zakoupení u nás na recepci. • Před skákáním odložte všechny ostré předměty – opasky, klíčenky, hodinky, prstýnky, náramky, klíče. Nedoporučujeme skákat v brýlích. Za cennosti odložené v šatnách neneseme odpovědnost. • Děti do 15 -ti let nás mohou navštívit pouze v doprovodu dospělé osoby. Vstup na atrakci Giant roller je od 15-ti let. 

Jde hlavně o Vaše pohodlí a Vaši bezpečnost. Vezměte si pohodlné sportovní oblečení. K dispozici jsou šatny na převlečení i sprchy. Na recepci jsou za poplatek k dispozici ručníky na půjčení.

Ano. V baru nabízíme k jídlu drobné občerstvení a k pití například domácí limonády, balené vody, kávu nebo čaj.

Hned po svém příchodu se nahlásíte na recepci. Tam Vám vše vysvětlí a nasměrují Vás do šaten. Před vstupem na trampolíny dostanete od našeho personálu bezpečnostní instruktáž a budete vpuštěni na trampolíny. Skákat se začíná vždy v celou hodinu.

Vstup není omezen věkem, ale výškou, a to do 110 cm. Děti pod 110 cm nás mohou navštívit každou první skákací hodinu v neděli od 10:00 do 11:00, která je vyhrazena pouze pro rodiny s dětmi do 140 cm. Děti do 15 let by nás měly navštívit v doprovodu dospělé osoby, jelikož je aréna umístěna v průmyslovém areálu.

Online je možná pouze rezervace místa. Vstup lze zakoupit pouze na místě. Platba je možná, hotově, platební kartou nebo stravenkami.

Pokud chcete rezervaci zrušit, využijte odkaz pro zrušení rezervace, který jste obdrželi v potvrzovacím emailu. Pokud chcete rezervaci upravit, zavolejte k nám na provozovnu, nebo napište email.

Doporučujeme, dostavit se alespoň 20 minut před začátkem Vaší hodiny. Můžete se v klidu převléknout, připravit se na skákání a před celou hodinou probíhá bezpečnostní instruktáž.

Vstup je vždy na jednu hodinu. Můžete ale skákat i více hodin za sebou. Možnost skákat pouze 30 minut není možná.

Ano. V šatnách máme jak uzamykatelné skříňky, tak sprchy. Zámeček můžete mít svůj, nebo jsou k dispozici za vratnou zálohu na recepci.
Jump Arena se nachází v průmyslovém areálu, proto je nutné, aby děti do 15 - ti let přišly v doprovodu dospělé osoby. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny osob na vrátnici, udržovat v areálu pořádek a své psy mít na vodítku

Multisport kartu u nás na pobočce neakceptujeme.

Nenašli jste otázku, napište nám.